ALGEMENE VOORWAARDEN 360 KRAVMAGA & BOXING Algemeen

 1. De Ondernemer; Natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende sportactiviteiten.
  De Consument; Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot Krav maga/ boksen/ fitness activiteiten.

  Krav maga; Een op lichamelijke activiteit gerichte dienst: te weten en zelfverdedigingstechniek.
  Boksen; Een op lichamelijk activiteit gerichte dienst; vechtsport Fitness; Een op lichamelijk activiteit gerichte dienst; lichamelijke sport

 2. Toepasselijkheid
  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Krav maga/boksen/fitness en soort gelijke aangeboden lesstof, die tussen 360 Kravmaga & Boxing en de consument worden gesloten

 3. Strikt Persoonlijk
  De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding van de overeenkomst en ondertekening daarvan. Rechten uit hoofde van lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en dientengevolge niet overdraagbaar, tenzij dit met Ondernemen is overeengekomen.

 4. Duur en beëindiging
  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden via email naar de administratie van Krav maga 360.
  Betaling van de contributie dient onder alle omstandigheden op de eerste dag van de nieuwe maand te zijn voldaan doormiddel van een automatische incasso.
  Bij langdurige afwezigheid wordt de contributie niet kwijtgescholden. Betaalde contributies en inschrijfgeld worden niet gerestitueerd. Gedurende vakanties en/of feestdagen dient het lidmaatschap te worden doorbetaald.
  Tussentijdse opzeggingen door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  - de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) regelement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  -de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. De resterende contributie wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade. Indien de ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende contributiegeld wordt in dat geval terugbetaald

 5. Prijs en prijswijzigingen
  De Contributie wordt vooraf overeengekomen en is inclusief 9% BTW.
  Eventuele prijsverhogingen worden door de ondernemer 2 weken voorafgaande genoegzaam bekend gemaakt.
  Indien een prijsverhoging plaats vindt, dan heeft de consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. De vooruitbetaalde contributie wordt dan terugbetaald.
  Er bestaat geen mogelijkheid tot ontbinding van de Overeenkomst ten gevolge van prijswijzigingen welke direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

 1. Vakantie en feestdagen
  360 Kravmaga & Boxing Behoudt zich het recht voor de erkende feestdagen geen les te geven. In de zomervakantie, kerstvakantie, meivakantie wordt er geen Krav maga les gegeven. Wij zijn afhankelijk van de regelgeving van onze locatie in Leiden. In vakanties hebben wij geen toegang mbt. gebruik van de locatie in Leiden voor krav maga lessen. Wij kunnen in de vakantie periode niet alle leden onderbrengen op de locatie in Wassenaar.
  - Tegemoet koming: Wij streven er naar om paar keer per jaar een gratis seminar voor kids en tieners te geven om de vervallen lessen te compenseren. Dit wordt tijdig via de mail kenbaar gemaakt.

 2. Verplichtingen van de Ondernemer
  De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
  De ondernemer staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken zoals redelijk wijs mag worden verwacht.
  De ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 3. Verplichtingen aan de consument.
  De consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijke) regelement.
  De consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q.de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
  De Consument dient wijzigingen in het postadres, emailadres, IBAN-rekeningnummer en telefoonnummer tijdig aan de Ondernemer mede te delen.

 4. Betalingen
  De verschuldigde contributiegelden worden in rekening gebracht en voldaan via automatische incasso. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. De ondernemer van 360 krav maga & Boxing, behoudt zich het recht voor bij 3 x een stornatie mbt. de maandelijkse lidmaatschap, Het lidmaatschap van de consument, per direct te beeindigen. Hij wordt daar door de Ondernemer (schriftelijk) op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen. Na verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitenrechtelijke) kosten ex. Art. 6:96 lid.2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang te weigeren. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

 5. Aansprakelijkheid
  De Ondernemer en diens vertegenwoordigers kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk, noch aansprakelijk worden gesteld voor geleden materiele (bv Diefstal) of immateriële schade (bv Letsel) opgelopen of ontstaan tijdens de training of seminars e.d. De Consument verklaart hierbij reeds nu, voor alsdan, afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Krav maga 360 wegens vergoeding van kosten, schade en interesses, als gevolg van enige ongeval of letsel opgelopen ten gevolge van de beoefening van Krav maga, Boksen of het gebruik van de accommodatie, alsnog wegens verlies, diefstal, en beschadigingen van persoonlijke goederen.
  De Ondernemer is niet aansprakelijk voor Krav maga of boks activiteiten die buiten de vereniging plaatsvinden.
  Krav maga/boksen is een fysiek zware sport. Geadviseerd wordt om voorafgaande aan
  een lidmaatschap overleg te plegen met de huisarts over de gezondheid, zodat trainingen verantwoord gevolgd kunnen worden.
  De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komen. Aan het beoefenen van Krav maga/ boksen zijn risico’s verbonden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart hij/zij (indien minderjarig door ouder/voogd te verklaren) bekend te zijn met de risico’s en deze te aanvaarden als zijnde eigen risico
  Indien door onverantwoord gedrag van een lid materialen beschadigd raken, zal deze schade op hem/haar worden verhaald. Materialen worden niet uitgeleend aan de leden.

 1. Toepasselijke recht
  Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard het Nederlands recht van toepassing,

 2. Privacy AVG-wetgeving
  Met verwijzing naar artikel 35 willen wij mededelen waar wij uw gegevens voor gebruiken vanuit het inschrijfformulier
  1) Persoonsgegevens: Deze gebruiken wij voor leden bestand en automatische incasso 2) Bank, adresgegevens worden gebruikt t.b.v. de automatische incasso waarvoor u toestemming heeft gegeven.
  3) Diegene die er inzicht in hebben zijn de eigenaars van 360 Kravmaga & Boxing

  12-09-2023